NIEUWBOUW
AAN 6% BTW
meer info

Disclaimer “De Kazerne”

Inhoud

  1. Algemeen
  2. Intellectuele eigendomsrechten
  3. Beperking van de aansprakelijkheid
  4. Links naar andere Websites
  5. Beschikbaarheid van de Websites
  6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

I. Algemeen

De websites van  De Kazerne (o.a. ‘www.kazerne.be’ en ‘www.dekazerne.be’)  (hierna de “Websites”) zijn eigendom van en worden uitgebaat door Ontwikkelingsmaatschappij Leopoldskazerne NV, met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem en ondernemingsnummer 0725.927.016 (hierna “De Kazerne”, “we”, “wij” of “ons”).

Door de toegang tot en het gebruik van de Websites, aanvaardt de gebruiker (hierna de “Gebruiker”, “u” of “uw”) uitdrukkelijk het onderstaande.

II. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze Websites, alsook de op deze Websites afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de Websites gebruikte software en/of systemen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan De Kazerne of aan derden waarmee wij daaromtrent contractuele afspraken hebben.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van De Kazerne. De Gebruiker verbindt zich ertoe zich van elke mogelijke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van De Kazerne of deze rechthoudende derden te onthouden.

III. Beperking van de aansprakelijkheid

De Kazerne besteedt erg veel zorg aan de inhoud van de Websites. We streven ernaar de informatie zo volledig, juist en actueel mogelijk weer te geven. Ondanks deze inspanningen kunnen we niet garanderen dat de informatie op elk ogenblik volledig, juist en bijgewerkt is. Wij kunnen daarenboven niet verplicht gesteld worden om de informatie te allen tijde up-to-date te houden, maar streven er vanzelfsprekend wel naar dit te doen. Indien u onjuistheden zou opmerken, kan u dit steeds melden via info@kazerne.be.

De informatie op de Websites is van algemene aard. Tenzij anders vermeld, is de informatie niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie dan ook niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.

Alle prijzen, afmetingen, plannen, tekeningen, beelden en beschrijvingen op de Websites zijn louter indicatief. Materialen, indeling, uitvoeringsdetails kunnen steeds wijzigen. De informatie op de Websites is geen aanbod en evenmin een uitnodiging tot aankoop zoals omschreven in het Wetboek van Economisch Recht. De Kazerne kan de inhoud van de Websites (links inbegrepen) steeds wijzigen.

De Kazerne en/of enige andere met De Kazerne verbonden of geassocieerde vennootschap is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door het gebruik van de Websites veroorzaakt door toedoen van derden, zoals (maar niet beperkt tot) schade door virussen, computermisdrijven of hacking. De Kazerne en/of enige andere met De Kazerne verbonden of geassocieerde vennootschap is in geen enkel geval aansprakelijk voor de schade die zou kunnen volgen uit het ongeoorloofd binnendringen in haar informaticasystemen en/of het frauduleus gebruik van haar verspreidingsmiddelen.

Bij nalatigheid of lichte fout van De Kazerne, personen voor wie De Kazerne instaat en/of vennootschappen verbonden of geassocieerd met De Kazerne, is De Kazerne en/of de betreffende partij op geen enkele manier aansprakelijk voor schade door het gebruik van de Websites of de via deze kanalen ter beschikking gestelde informatie.

Bij schade door het gebruik van de Websites die het gevolg is van een grove fout van De Kazerne en/of van vennootschappen verbonden of geassocieerd met De Kazerne of van een grove of opzettelijke fout van personen voor wie De Kazerne instaat, is de aansprakelijkheid van De Kazerne en/of de betreffende partij beperkt tot de rechtstreekse schade aan programmatuur tot een maximaal bedrag van 50 EUR per Gebruiker, met uitsluiting van enige andere schade, zoals (maar niet beperkt tot) werkonderbrekingen, verliezen aan omzet en winst, beschadiging of verlies van gegevens.

IV. Links naar andere Websites

De Websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan door De Kazerne. Deze links worden puur informatief, bij wijze van dienstverlening aan u, meegegeven en alleen de uitbaters van de respectievelijke websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de toepasselijke wetgeving en reglementering (bv. in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op de website).

De Kazerne verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud, kwaliteit of enige andere kenmerken van deze websites waaronder de eventueel daarop aangeboden producten en diensten.

De Kazerne kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of enige andere kenmerken van deze websites noch kan De Kazerne aansprakelijk gesteld worden voor schade die volgt uit de dienstverlening die rechtstreeks door de Gebruiker van deze derden zou worden afgenomen.

V. Beschikbaarheid van de Websites

Wij stellen alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de Websites maar kunnen niet garanderen dat de Websites op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat er zich geen storingen of onderbrekingen voordoen.

De Kazerne behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Websites te onderbreken om technische of enige andere redenen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische dienstverlening noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fout van De Kazerne.

VI. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Websites en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen. In geval van een geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.