NIEUWBOUW
AAN 6% BTW
meer info

Privacyverklaring “De Karzerne”

Inhoud

 1. Introductie
  1. Wie zijn wij?
  2. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?
 2. Gebruik van persoonsgegevens
  1. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
  2. Welke persoonsgegevens kunnen wij verzamelen?
  3. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens
  4. Wat zijn de rechtsgronden die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken?
  5. Wat zijn de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken?
  6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
  7. Van wie ontvangen wij uw persoonsgegevens?
  8. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
  9. Waar bewaren wij uw persoonsgegevens?
  10. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
 3. Rechten van de betrokkene
 4. Klachtmogelijkheden van de betrokkene
 5. Wat met links naar andere websites en sociale media?
 6. Wijzigingen

I. Introductie

1. Wie zijn wij?

Ontwikkelingsmaatschappij Leopoldskazerne NV, met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem en ondernemingsnummer 0725.927.016 hecht veel belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld.

Ontwikkelingsmaatschappij Leopoldskazerne NV is een samenwerking tussen Matexi NV enerzijds en Ciril NV anderzijds (hierna “De Kazerne”, “we”, “wij” of “ons”).
Deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) geeft duiding waarom wij uw persoonsgegevens vragen en wat wij met deze gegevens doen. Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen heeft, kan u ons vanzelfsprekend steeds contacteren.

Wij verduidelijken dat deze verklaring alleen geldt voor de persoonsgegevens die De Kazerne als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Dit betekent dat wij het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststellen.

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, leest u verder in deze Privacyverklaring. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken of verspreiden van die gegevens.

Voor vragen over deze verklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u in eerste instantie graag door naar uw gekende contactpersoon bij ons. U kunt ons ook steeds bereiken via onderstaande gegevens:

– via e-mail: info@kazerne.be
– via brief: Ontwikkelingsmaatschappij Leopoldskazerne NV
t.a.v. privacy afdeling
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België

2. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de websites van De Kazerne (o.a. ‘www.kazerne.be’ en ‘www.dekazerne.be’) (hierna “de Websites”); en op alle activiteiten die hiermee gepaard gaan of (commerciële) relaties die daaruit voortvloeien of daarmee onderhouden worden.
Deze Privacyverklaring dient samen gelezen te worden met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Websites.
De betrokkenen (hierna “u”, “uw”) tot wie deze Privacyverklaring is gericht kunnen o.m. de volgende zijn: (i) de loutere bezoeker van de Websites; (ii) de (geïnteresseerde) particuliere en/of business klanten; (iii) de individuen wiens persoonsgegevens wij verzamelen naar aanleiding van het aanbieden van onze diensten aan klanten; (iv) de zakenpartners die ons bijstaan bij het verlenen van onze diensten aan klanten, bv. leveranciers, onderaannemers en/of samenwerkingspartners; (v) alle individuen die met één van voormelde partijen geassocieerd zijn; of (vi) enige andere individuen die in contact komen met ons.
Ook de gegevens van voormalige en potentieel toekomstige zakelijke contacten (klanten, zakenpartners) worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform deze Privacyverklaring.

II. Gebruik van persoonsgegevens

A. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke wanneer u gebruik maakt van de Websites en betrokkenen bent bij de daarmee verbonden activiteiten of aangeboden diensten.

B. Welke persoonsgegevens kunnen wij verzamelen?

Hieronder verduidelijken wij welke gegevens wij van u kunnen verwerken, afhankelijk van uw relatie met De Kazerne. Dit betekent niet dat wij in alle gevallen over alle hieronder vermelde gegevens van u beschikken. Dit zal immers steeds afhangen van de concrete situatie en uw voorkeuren.

Bezoekers van onze Websites

Indien u onze Websites bezoekt, verwerken wij via het gebruik van cookies en via uw gebruik van functies die wij voorzien hebben op de Websites (bv. het contactformulier) mogelijk onderstaande gegevens van u.

Uw elektronische identificatiegegevens
bijvoorbeeld uw IP-adres, browsertype, verbindingsmomenten, locatiegegevens, voorkeurstaal, …

– Uw identificatiegegevens
bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart (enkel om indien nodig uw identiteit te verifiëren wanneer u één van uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

– Uw contactgegevens
bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, …

– Uw contactgeschiedenis
bijvoorbeeld verzonden en ontvangen communicatie zoals e-mailberichten en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant zijn om uw vraag te beantwoorden

Klanten

Van onze (contactpersonen bij onze) huidige, voormalige en potentieel toekomstige klanten verwerken wij mogelijk onderstaande gegevens. Welke gegevens wij concreet van u verwerken, zal uiteraard afhangen van de concrete relatie die u met ons heeft en diensten die u als klant bij ons afneemt, afgenomen heeft, of mogelijk wenst af te nemen.

Uw identificatiegegevens
bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart (enkel om indien nodig uw identiteit te verifiëren wanneer u één van uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of ingeval van de opmaak van een koopovereenkomst)
Uw contactgegevens
bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, …

Uw contactgeschiedenis
bijvoorbeeld verzonden en ontvangen communicatie zoals e-mailberichten en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant zijn om uw vraag te beantwoorden

Uw financiële bijzonderheden
bijvoorbeeld financiële identificatiegegevens zoals een bankrekeningnummer; informatie omtrent inkomsten, bezittingen en investeringen, informatie omtrent leningen, hypotheken, kredieten

Uw persoonlijke kenmerken
bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, …

Uw leefgewoonten
bijvoorbeeld uw bezittingen, levensstijlvoorkeuren

Uw woningkenmerken
bijvoorbeeld aard van de woning, eigendom, classificatie van de woning, …

Beeldmateriaal (foto’s, video’s)
bijvoorbeeld foto’s van de unit

Uw openbare gegevens
bijvoorbeeld publiek beschikbare gegevens zoals berichten in de pers, uw profiel op professionele sociale netwerken

Zakenpartners
Van onze (contactpersonen bij onze) huidige, voormalige en potentieel toekomstige zakenpartners verwerken wij mogelijk onderstaande gegevens. Welke gegevens wij concreet van u verwerken, zal uiteraard afhangen van de concrete manier waarop u ons als onze zakenpartner bijstaat in de verlening van onze diensten aan klanten.

Uw identificatiegegevens
bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart (enkel om indien nodig uw identiteit te verifiëren wanneer u één van uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Uw contactgegevens
bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, …

Uw contactgeschiedenis
bijvoorbeeld verzonden en ontvangen communicatie zoals e-mailberichten en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant zijn om uw vraag te beantwoorden

Uw financiële bijzonderheden
bijvoorbeeld betaalkaartgegevens, rekeningnummer, indien u betalingen uitvoert naar ons of betalingen ontvangt van ons.

Uw openbare gegevens
bijvoorbeeld publiek beschikbare gegevens zoals berichten in de pers, uw profiel op professionele sociale netwerken.

C. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

In principe zullen wij geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens (i.e. gegevens over raciale of etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische opvattingen, lidmaatschap van vakverenigingen, genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon eenduidig te identificeren, gezondheid of het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon) verwerken tenzij die ons met uw uitdrukkelijke toestemming worden overgemaakt.

D. Wat zijn de rechtsgronden die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken?

Wij verwerken uw gegevens enkel voor legitieme doeleinden waarbij de verwerking steeds gebaseerd zal zijn op de verwerkingsgronden die worden opgesomd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij steunen de verwerking van persoonsgegevens op de volgende gronden:

1. De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met onze klanten en/of zakenpartners en teneinde u onze diensten te kunnen verschaffen.

2. De verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld in het kader van de antiwitwaswetgeving (AML).

3. De verwerking is gebaseerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen die in specifieke gevallen zwaarder wegen dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten en mits aan specifieke voorwaarden is voldaan. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan het toesturen van marketingcommunicatie aan u als één van onze bestaande of gewezen klanten. Door de aard van de beschikbare gegevens en het feit dat u reeds gelijkaardige diensten van ons afneemt of heeft afgenomen, beoordelen wij dat enig mogelijk nadeel voor uw rechten zeer gering is, terwijl wij menen dat de verstrekte informatie interessant kan zijn voor u. Waar wij ons op deze juridische verwerkingsgrond baseren, zullen we de effecten die dit kan hebben op uw privacy beperken door u de mogelijkheid te bieden deze verwerking onmiddellijk en eenvoudigweg stop te zetten.

4. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming. Deze toestemming wordto.m. afgeleid uit het vrijwillig en rechtstreeks verstrekken van uw gegevens aan ons al dan niet mondeling, schriftelijk of via een elektronisch webformulier/-bericht.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Wij vragen u om een telefonische intrekking van uw toestemming steeds schriftelijk te bevestigen, dan wel uw toestemming in te trekken per e-mail of per brief.

E. Wat zijn de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder worden beschreven. We verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden. Wanneer wij uw persoonsgegevens wensen te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, zullen wij u contacteren vóór de verdere verwerking van die gegevens.

Wij verzamelen uw gegevens voor de volgende te onderscheiden doeleinden:

1. operationele doeleinden: bijvoorbeeld de optimalisatie van onze Websites, om onze diensten gebruikersvriendelijk te houden, het beantwoorden van uw contactvraag en verzoeken.

2. zakelijke doeleinden: bijvoorbeeld om de relaties met onze klanten en zakenpartners te beheren en u onze diensten aan te bieden of te verlenen, om u te informeren over ons beleid en dienstverlening, het doorgeven van gegevens van klanten aan zakenpartners om de diensten te kunnen verlenen, het factureren van de verstrekte diensten aan onze klanten, het betalen van onze zakenpartners, communicatie met onze medewerkers en zakenpartners omtrent de verlening van onze diensten aan u als onze klant of onze samenwerking met u als onze zakenpartner;

3. commerciële doeleinden: bijvoorbeeld voor het toesturen van marketingcommunicatie, voor het verzenden van nieuwsbrieven of om u op de hoogte te houden omtrent activiteiten, projecten, aanbiedingen, events, acties, etc. of voor het nagaan van uw tevredenheid als onze klant of zakenpartner;

4. juridische of wettelijke doeleinden: bijvoorbeeld voor juridische redenen en procedures, om te voldoen aan wetgeving en overheidsbevelen, om te kunnen voldoen aan onze interne en externe auditeisen, informatieveiligheid of ter bescherming of afdwinging van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom of die van andere personen.

F. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt.

Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden bijgehouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens bij te houden voor een bepaalde periode. Onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van uw rechten en verwachtingen met hetgeen nuttig en nodig is voor het verstrekken van onze diensten.

Wanneer het niet langer noodzakelijk is uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we uw persoonlijke gegevens wissen of anonimiseren. Als dit niet (technisch of praktisch) mogelijk is, bijvoorbeeld omdat uw gegevens in back-uparchieven zijn opgeslagen of omdat wij deze beperkt nodig hebben voor de administratie waarin informatie staat over betrokkenen die niet willen dat we in de toekomst opnieuw contact met hen opnemen, dan bewaren wij uw gegevens maar zullen wij deze niet verder verwerken en verwijderen van zodra dit mogelijk wordt.

G. Van wie ontvangen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens van u rechtstreeks, van openbare bronnen of van zakenpartners/derden verkrijgen.

Sommige gegevens worden daarenboven op geautomatiseerde wijze verzameld door middel van het gebruik van cookies of daarmee vergelijkbare technologieën. Voor meer uitleg hierover verwijzen wij naar onze Cookieverklaring.

Indien wij uw gegevens van externe bronnen verkrijgen, zou u in principe reeds op de hoogte gebracht moeten zijn van de mogelijke gegevensdoorgifte aan ons door deze bron zelf. In ieder geval zullen wij u wanneer wij uw gegevens van externe (al dan niet openbare) bronnen verkrijgen en wij deze als verwerkingsverantwoordelijke in onze systemen verwerken, uiterlijk op het moment van ons eerste contact met u over de verwerking van uw gegevens informeren.

H. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hechten veel belang aan gegevensbeveiliging en hebben de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorg)maatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zullen wij alle toepasselijke meldplichten met betrekking tot dergelijk inbreuk opvolgen.

I. Waar bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens voornamelijk op IT-systemen in België. Het beheer van sommige van onze IT-systemen wordt echter uitbesteed aan derden waarbij de gegevens worden bewaard in de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer wij IT-dienstverleners of andere zakenpartners ingeschakeld hebben die zich buiten de EER bevinden, wat betekent dat uw gegevens ook buiten de bovengenoemde landen kunnen worden opgeslagen, zullen wij steeds voldoen aan de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt om de adequate bescherming van uw gegevens in deze derde landen te verzekeren.

J. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij wanneer wij daar door de wet toe verplicht zijn, u daarin toestemt of wanneer het noodzakelijk is voor het bereiken van één van onze voormelde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens delen met andere verbonden of geassocieerde vennootschappen binnen De Kazerne die deze voor hun eigen doeleinden wensen aan te wenden en voor zover u daarin heeft toegestemd, in het bijzonder:

 • Ciril NV met maatschappelijke zetel te Herkenrodesingel 4 bus B 3500 Hasselt en ondernemingsnummer 0440.712.768; en
 • Matexi NV met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltlaan 180 8790 Waregem en ondernemingsnummer 0405.580.655 en de aan haar verbonden of geassocieerde vennootschappen.

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners, zogenaamde “verwerkers”, die desgevallend bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren namens ons. Wij zullen uw persoonsgegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen door middel van een zogenaamde “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd afgesloten.

Concreet heeft dit tot gevolg dat wij uw gegevens, voor zover nodig zoals hieronder gespecifieerd, met de volgende derden delen voor de volgende doeleinden, waarbij deze derden in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons:

– postbedrijven, transport- en bezorgbedrijven;

– betalingsdienstverleners;

– de verwerkers die ons op IT-gebied bijstaan bij het uitvoeren van onze activiteiten, met het oog op een efficiënt digitaal gegevensbeheer, waaronder het bewaren van onze bestanden aan klanten en zakenpartners, het uitsturen aan klanten en zakenpartners van transactionele e-mails, het uitsturen van e-mails met het oog op het promoten van onze commerciële activiteiten, het hosten en beheren van onze Websites, mailboxen, het ons verlenen van inzicht in de manier waarop u onze Websites gebruikt door middel van de diensten aangeboden door Google Analytics, etc.;

– zakenpartners op wie wij een beroep doen in het kader van de aanbieding en levering van onze diensten, om hen in staat te stellen om ons bij te staan bij het verstrekken van onze diensten aan u als onze klant (bv. extern communicatiebureau, immobiliënwebsites);

– verbonden of geassocieerde vennootschappen binnen De Kazerne wanneer wij van mening zijn dat het aangewezen is om hen te betrekken bij een (potentiële) dienst, waarbij de gegevens die wij delen echter beperkt blijven tot wat nuttig en noodzakelijk is;

– overheidsorganen en beoefenaars van gereglementeerde beroepen zoals boekhouders en advocaten, met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen als onderneming, en de efficiënte verdediging van onze belangen in het kader van een eventueel juridisch geschil, voor wat betreft de gegevens die hier strikt noodzakelijk voor zijn.

De doorgiftes van uw gegevens aan de hierboven geïdentificeerde partijen voor de vermelde doeleinden is naargelang het geval gebaseerd op (1) de noodzaak hiervan voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben als onze klant, kandidaat of zakenpartner, of om op uw verzoek maatregelen te nemen vóór de sluiting van dergelijke overeenkomst, (2) onze gerechtvaardigde belangen, (3) de noodzaak hiervan om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, of (4) uw toestemming.

III. Rechten van de betrokkene

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via e-mail of per post via de bovenvermelde contactgegevens.

U beschikt over de volgende rechten:
Recht van inzage en kopie: indien u dat wenst kan u uw persoonsgegevens inzien en hiervan een kopie verkrijgen;

Recht van aanpassing of rectificatie: indien u meent dat we onjuiste gegevens hebben van u dan kan u ons dit laten weten en dan passen wij deze aan voor u; u kan dit ook zelf aanpassen in het Klantenportaal;

Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid): indien u dat wenst kan u van ons vragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden die gegevens wel nog moeten verwerken;

Recht op beperking van verwerking: indien u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken dan kan u deze verwerking ook laten beperken.

Recht van bezwaar: u kan ook bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien het om marketing gaat dan zullen we de verwerking zo snel als mogelijk stopzetten.

Recht op overdraagbaarheid: indien u uw persoonsgegevens wenst over te dragen, gelieve contact met ons op te nemen.

De uitoefening van bovenstaande rechten is echter onderworpen aan bepaalde uitzonderingen om het algemeen belang, onze belangen en belangen van andere individuen te beschermen.

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient zullen wij eerst en vooral uw identiteit verifiëren door middel van het opvragen van een kopie van uw identiteitskaart. Dit doen we om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen terechtkomen.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken (bij eenvoudige verzoeken) dan wel 3 maanden (bij complexe of veelvoudige verzoeken) op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

IV. Klachtmogelijkheden van de betrokkene

Ondanks alles dat wij in het werk stellen om uw privacy te beschermen de Privacywetgeving daaromtrent na te leven, kan het zijn dat u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken.

Vanzelfsprekend kan u in dat geval steeds contact met ons opnemen maar daarnaast beschikt u ook over andere klachtmogelijkheden:

1. U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, die u via onderstaande gegevens kan contacteren:

Via brief: Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
België
Via e-mail: contact@apd-gba.be
Via telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Via fax: + 32 (0)2 274 48 35

2. U kunt eveneens, indien u schade zou lijden, een vordering tot schadevergoeding instellen bij de bevoegde rechtbank.Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal nodigen wij u uit om de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/klacht-en-beroep.

V. Wat met links naar andere websites en sociale media?

De Websites kunnen referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. De Kazerne is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die externe websites. Evenmin is deze Privacyverklaring op die websites van toepassing.

Als u inhoud via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de bezoekers van die sociale media zichtbaar zijn. De Kazerne is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is deze Privacyverklaring op die sociale media van toepassing.

VI. Wijzigingen

Wij kunnen eenzijdig beslissen om veranderingen aan deze Privacyverklaring aan te brengen. In dat geval treedt de nieuwe versie onmiddellijk in werking. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op onze Websites. In geval van een substantiële wijziging van deze Privacyverklaring die relevant is voor u, zullen wij u – voor zover mogelijk – hierover rechtstreeks informeren. De datum waarop deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd is geweest, is onderaan terug te vinden.

Laatst gewijzigd op: 14/12/2020